Jums patikėsime šias atsakomybes:

 • vadovaujantis vidaus audito veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Banko grupės vidaus teisės aktais bei tarptautiniais vidaus audito profesinės praktikos ir etikos standartais, užtikrinti vidaus audito funkcijos bei su vidaus auditu susijusių veiklų vykdymą Banko grupėje;
 • planuoti, organizuoti ir koordinuoti Vidaus audito skyriaus veiklą;
 • informuoti Banko grupės vadovybę apie Banko grupės prisiimtą reikšmingą riziką, kontrolės ir priežiūros problemas bei kitus vadovybei rūpimus arba svarbius klausimus;
 • konsultuoti Banko grupės padalinius vidaus kontrolės procesų organizavimo ir tobulinimo, rizikų valdymo klausimais;
 • pagal poreikį koordinuoti veiklą su Banko išorės auditoriais, Lietuvos banko darbuotojais, atliekančiais inspektavimą (tikrinimą), kitų kontroliuojančių institucijų pareigūnais ir informuoti apie tai Banko Audito komitetą.

Mums reikia Jūsų, jei Jūs:

 • turite ne mažesnę kaip 5 m. darbo patirtį vidaus audito srityje, įskaitant ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį vadovaujančiose pareigose;
 • turite ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį banke (įgyvendinant vidaus audito, atitikties ar rizikų valdymo vertinimo funkcijas);
 • esate įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį išsilavinimą (finansų, ekonomikos arba viešojo administravimo, teisės srityse);
 • esate įgijęs (-usi) CIA, CRMA, Lietuvos Vidaus auditorių asociacijos vidaus auditoriaus kvalifikacinių mokymų baigimo pažymėjimą (kiti tarptautiniai audito, finansų, rizikų valdymo sričių sertifikatai būtų privalumas);
 • nuolat keliate kvalifikaciją vidaus audito srityje;
 • gerai išmanote vidaus audito standartus, teoriją ir metodikas bei gebate efektyviai jas taikyti praktikoje;
 • gerai išmanote teisės aktus (LR įstatymai, LB nutarimai, ES direktyvos ir pan.), reglamentuojančius banko valdymą, vidaus kontrolės ir rizikų valdymo sistemas bei veiklos procesus;
 • suprantate tarptautinius apskaitos standartus, gebate analizuoti finansines ataskaitas, suprasti planavimo procesus, vertinti veiklos rezultatus;
 • gebate surinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti galimas rizikas ir jų reikšmingumą, rengti išvadas bei teikti rekomendacijas;
 • turite gebėjimų ir patirties planuojant ir organizuojant vidaus audito skyriaus darbą;
 • pasižymite puikiais komunikavimo įgūdžiais, bendradarbiaujant su kitais padaliniais, bendraujant su vadovybe, prižiūrinčiomis institucijomis;
 • puikiai mokate lietuvių kalbą, turite geras anglų kalbos žinias.

Kodėl verta rinktis mus? Jums siūlome:

 • darbo užmokestį nuo 3200 iki 5000 Eur (neatskaičius mokesčių). Taip pat galima kintama atlygio dalis, skiriama atsižvelgiant į darbo rezultatus;
 • rūpinamės komandos narių sveikata – siūlome sveikatos draudimą;
 • atsižvelgiame į darbo ir asmeninio gyvenimo balansą – taikome hibridinį darbo modelį, lankstų darbo pradžios ir pabaigos laiką, papildomas poilsio dienas;
 • rūpinamės komandos narių profesiniu augimu – rengiame vidinius ir išorinius mokymus aktualiomis profesinėmis temomis;
 • su džiaugsmu vertiname ir įvertiname įdomias, naudingas iniciatyvas, norą prisidėti prie Banko veiklos tobulinimo, kuriant bei diegiant naujoves.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite iki: 2024-05-31.

Kandidatuoti

Prisekite CV failą (PDF arba DOC)

Informacija

Duomenų valdytojas UAB Urbo bankas (toliau – Bankas), kurio kontaktiniai duomenys pateikiami šios interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“, tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis, įskaitant informaciją, esančią CV ir motyvaciniame laiške, naujo darbuotojo ar praktikanto atrankos organizavimo ir vykdymo tikslu, siekiant teisėtų Banko interesų, t.y. užtikrinti tinkamo praktikanto ar darbuotojo atranką. Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų Bankas neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Banko dukterines įmones, kurių pilną sąrašą rasite čia (tuo atveju, kai šios įmonės taip pat ieško kandidato į atitinkamą / panašią darbo ar praktikos vietą). Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip iki atrankos pabaigos, o suėjus šiam terminui – nedelsiant sunaikinti. Informuojame, kad Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius savo asmens duomenis; teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/); teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, tačiau tokiu atveju Bankas neturės galimybės atsakyti į Jums iškilusius klausimus. Kilus klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Banko duomenų apsaugos pareigūną Jums patogiu būdu: paštu adresu Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius arba el. paštu [email protected]. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia.